Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Πτώση Mirage 2000: άλλο ένα ατύχημα, άλλη μια πτώση πανάκριβου αεροσκάφους στο βωμό της Πολεμοκαπηλείας!

Σώος ο πιλότος του Mirage 2000! Πως έπεσε
Την ίδια χρονική που κλιμακώνεται σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός με επίδικο ΑΟΖ, ενεργειακά κοιτάσματα και τον έλεγχο ενεργειακών και εμπορικών δρόμων στρατηγικής σημασίας.
Σημειώνονταν άλλο ένα ατύχημα, έπεφτε άλλο ένα πολεμικό αεροσκάφος στο βωμό της συνεχούς πολεμικής ετοιμότητας και του Αξιόμαχου που απαιτεί ο Μεγαλοιδεατισμός και η πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ευτυχώς σώος είναι ο πιλότος του Mirage 2000 που εγκατέλειψε το αεροσκάφος του νότια των Σποράδων.


Ο 28χρονος Υποσμηναγός συμμετείχε σε άσκηση εναέριας μάχης δυο εναντίον δύο. “Αντίπαλα” αεροσκάφη ήταν επίσης Mirage 2000.
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΗΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ
Η ΔΙΨΑ των οικονομικών και πολιτικών κερδών για τις άρχουσες τάξεις ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ
Από τη μια μεριά έχουμε τις διεκδικήσεις του Τουρκικού κράτους που ζητά το μισό Αιγαίο, απαίτηση που κάνει καθημερινά με της πτήσεις των μαχητικών του.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα ελληνικά "εθνικά δίκαια" που μας λένε οι κα­ρα­βα­νά­δες του ΓΕΑ και οι προ­πα­γαν­δι­στές δη­μο­σιο­γρά­φοι που τόσο πολύ λυ­πού­νται για τις ζωές των πι­λό­των και τις θυ­σί­ες που κα­λεί­ται ο χρε­ω­κο­πη­μέ­νος λαός!
Στο Αι­γαίο ζούμε τον ΠΑ­ΡΑ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟ να υπάρ­χουν θα­λάσ­σια χω­ρι­κά ύδατα στα 6 ν.μ. και πρό­θε­ση επέ­κτα­σης από την Ελ­λά­δα στα 12 ν.μ. που δεν το δέ­χε­ται κα­νείς διε­θνώς γιατί θα με­τέ­τρε­πε το Αι­γαίο σε ελ­λη­νι­κή λίμνη και θα εξα­φά­νι­ζε τα διε­θνή ύδατα!
Για αυτό η Ελ­λά­δα δια­τη­ρεί ενα­έ­ρια στα 10 ν.μ., ένα ακόμη πα­ρα­λο­γι­σμό!
Δια­φο­ρε­τι­κά ενα­έ­ρια και θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα. Κάτι που δεν το ανα­γνω­ρί­ζει κα­νείς ΔΙΕ­ΘΝΩΣ!


Είναι η πα­ρα­βί­α­ση του FIR πα­ρα­βί­α­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας;
Διε­θνο­λό­γοι απα­ντούν ότι ο έλεγ­χος από μια χώρα ενός κα­θο­ρι­σμέ­νου διε­θνούς ενα­έ­ριου χώρου δεν ισο­δυ­να­μεί σε καμιά πε­ρί­πτω­ση με άσκη­ση κυ­ριαρ­χί­ας, ούτε απο­τε­λεί πρό­κρι­μα για μελ­λο­ντι­κή επέ­κτα­ση του εύ­ρους του εθνι­κού ενα­έ­ριου χώρου.


Πρό­κει­ται απο­κλει­στι­κά για ζώνες αρ­μο­διό­τη­τας! Η αρ­μο­διό­τη­τα αυτή ανα­τέ­θη­κε το 1952 στην Ελ­λά­δα, για όλο το Αι­γαίο, κατά την Ευ­ρω­παι­κή Διά­σκε­ψη για την ενα­έ­ρια κυ­κλο­φο­ρία, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση από την Τουρ­κία. Η Τουρ­κία άρ­χι­σε να αμ­φι­σβη­τεί το κα­θε­στώς αυτό τον Αύ­γου­στο του 1974, με έναυ­σμα την σύ­γκρου­ση για το Κυ­πρια­κό, προ­σπα­θώ­ντας να εδραιώ­σει μέση γραμ­μή στο Αι­γαίο με­τα­ξύ των δύο πε­ριο­χών πλη­ρο­φό­ρη­σης.


Σε ότι αφορά τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη, η Αθήνα απαι­τεί τα τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά που πε­τούν στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο του Αι­γαί­ου να της υπο­βάλ­λουν σχέ­δια πτή­σης και να τί­θε­ται υπό την επί­βλε­ψη της ελ­λη­νι­κής ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας.
Όμως τα πο­λε­μι­κά δεν έχουν τέ­τοια υπο­χρέ­ω­ση με βάση το διε­θνές δί­καιο.
Για αυτό τα τουρ­κι­κά αε­ρο­σκά­φη δεν υπο­βάλ­λουν.
Όμως τη μη υπο­βο­λή η Αθήνα την χα­ρα­κτη­ρί­ζει πα­ρα­βί­α­ση του ελ­λη­νι­κού FIR, όρος που δεν υφί­στα­νται με βάση το διε­θνές δί­καιο και τη διε­θνή πρα­κτι­κή.
Με άλλα λόγια, η Ελ­λά­δα κα­τα­σκευά­ζει δι­κούς της κα­νό­νες που δεν ισχύ­ουν διε­θνώς και στη συ­νέ­χεια εξα­νί­στα­ται που πα­ρα­βιά­ζο­νται.
Επι­πλέ­ον, προ­βαί­νει σε συ­νε­χείς ανα­χαι­τί­σεις και πα­ρε­νο­χλή­σεις των τουρ­κι­κών πο­λε­μι­κών με το πρό­σχη­μα ότι πα­ρα­βιά­ζουν το ελ­λη­νι­κό FIR με το να μην τους έχουν υπο­βάλ­λει σχέ­δια πτή­σης


Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε
Αν το καθεστώς Ερντογάν πιστώνεται το μίσος των λαών της Τουρκίας αλλά και της περιοχής με την επιθετικότητα του σε κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό επίπεδο με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο στην Νοτιοανατολική Τουρκία, το Δημοψήφισμα βίας-τρομοκρατίας-νοθείας για την ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών [έχοντας όμως την στήριξη-αναγνώριση ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας-ελληνικής κυβέρνησης] και τον πολεμικό τυχοδιωκτισμό στον οποίο καταλήγει ο Μεγαλοιδεατισμός που οριοθετείται ως Νεοοθωμανισμός.


Από την άλλη μεριά δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί το πιο κυνικό και φιλοπόλεμο καθεστώς, όπου η έξαρση του κοινωνικού πολέμου συνδυάζει απόλυτα την στρατιωτικοποίηση του λαού μας, τα Μεγαλεπήβολα σχέδια του ελληνικού κεφαλαίου που επεκτείνονται από τα Βαλκάνια μέχρι την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχοντας ως αιματηρή-πολεμική-κατασταλτική προυπόθεση την ταύτιση με τους Αμερικανικούς και Νατοϊκούς σχεδιασμούς.


Επίκαιρο όσο ποτέ το κάλεσμα της ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ για ανάληψη δράσεων του αντιπολεμικού κινήματος
http://diktiospartakos.blogspot.gr/2017/04/blog-post_198.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

skaleadis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...