Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ανεργία, παραγωγικότητα, γήρανση πληθυσμού οι προκλήσεις για την οικονομία


Τρεις βασικές προκλήσεις αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank «Επτά Ημέρες Οικονομία».

Όπως τονίζεται, εναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι η ελληνική οικονομία – υπό το πρίσμα της προσφοράς – αντιμετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις:

1ον την ανάκαμψη της απασχόλησης στη βραχυχρόνια και στη μεσοπρόθεσμη περίοδο (short and medium term), 2ον την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας (θεσμικές μεταρρυθμίσεις & επενδύσεις) και 3ον την αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού. Το τελευταίο μέγεθος θα προσδιορίσει τη μεταβολή της απασχόλησης στη μακροχρόνια περίοδο (long term).

Aναλυτικά, σύμφωνα με τη Eurobank, το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονομία παρουσίασε οριακή μείωση τον Μάιο 2017 (μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ).

Ο λόγος των ανέργων (1.035,2 χιλ άτομα) ως προς το εργατικό δυναμικό (4.779,4 χιλ άτομα) διαμορφώθηκε στο 21,7% από 21,8% τον Απρίλιο 2017 και 23,6% τον Μάιο 2016. Σημειώνουμε ότι η παρατήρηση του Απριλίου 2017 αναθεωρήθηκε προς τα άνω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ). Στις επί μέρους μεταβλητές που συνθέτουν το ποσοστό ανεργίας οι ετήσιες μεταβολές τον Μάιο 2017 είχαν ως εξής: οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 76,3 χιλ άτομα ή 2,1% (1,9% τον Απρίλιο 2017), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά -100,0 χιλ άτομα ή -8,8% και το εργατικό δυναμικό συρρικνώθηκε κατά -23,7 χιλ άτομα ή -0,5%.

Βάσει των προαναφερθέντων ετήσιων μεταβολών, ένα θετικό στοιχείο που προκύπτει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 2017 είναι το ακόλουθο: το 1ο τρίμηνο 2017 η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν 1,5%.

Το αντίστοιχο μέγεθος για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2017 διαμορφώθηκε στο 2,0%. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που η προαναφερθείσα τάση αποτυπωθεί και στα στοιχεία του Ιουνίου 2017 (δημοσίευση: 7/9/2017), τότε η συνεισφορά της απασχόλησης στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2017 (δημοσίευση: 1/9/2017) αναμένεται να είναι υψηλότερη σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν ετήσια αύξηση 11,8% ή €251,0 εκατ.

τον Ιούνιο 2017. Οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν 6,5% ή €237,0 εκατ. Βάσει των παραπάνω στοιχείων το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά €14,0 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά σε ετήσια βάση για 11ο συνεχή μήνα τον Ιούνιο 2017.1 Πιο αναλυτικά, διαμορφώθηκαν στα €2.379,2 εκατ. από €2.128,2 εκατ. τον Ιούνιο 2016.2 Η εν λόγω μεταβολή ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 11,8% ή €251,0 εκατ.

Η κατηγορία των εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π) είχε την υψηλότερη συνεισφορά παρουσιάζοντας ενίσχυση 11,5% ή €181,2 εκατ.
Ακολούθησε η κατηγορία των πετρελαιοειδών με αύξηση 15,1% ή €80,1 εκατ. ενώ αυτή των πλοίων είχε αρνητική συνεισφορά (-51,3% ή -€10,2 εκατ.).3

Οι ελληνικές εισαγωγές εμπορευμάτων διαμορφώθηκαν στα €3.877,1 εκατ. τον Ιούνιο 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% ή €237,0 εκατ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα πετρελαιοειδή αγαθά είχαν την υψηλότερη συνεισφορά σημειώνοντας άνοδο 18,1% ή €121,9 εκατ. και ακολούθησαν οι κατηγορίες των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (3,8% ή €110,1 εκατ.) και των πλοίων (6,1% ή €5,1 εκατ.).

Βάσει των παραπάνω μεταβολών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε (αύξηση του ισοζυγίου) σε ετήσια βάση κατά €14,0 εκατ. τον Ιούνιο 2017.4
Η προαναφερθείσα μεταβολή προήλθε από την αύξηση του ισοζυγίου εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων κατά €71,1 εκατ. Τα ισοζύγια των πετρελαιοειδών και των πλοίων παρουσίασαν ετήσια μείωση της τάξης των -€41,8 και -€15,3 εκατ. αντίστοιχα.

Για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου 2017, οι εξαγωγές εμπορευμάτων κατέγραψαν ετήσια άνοδο 18,2% ή €2.181,4 εκατ. Η κατηγορία των πετρελαιοειδών αγαθών είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζοντας αύξηση 51,5% ή €1.492,2 εκατ. και ακολούθησε αυτή των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων με ενίσχυση 7,8% ή €704,6 εκατ.
Οι εξαγωγές στην κατηγορία των πλοίων παρουσίασαν πτώση -20,6% ή -€15,4 εκατ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι εισαγωγές εμπορευμάτων ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 19,3% ή €4.169,7 εκατ.

Όπως και στον τομέα των εισαγωγών η κατηγορία των πετρελαιοειδών είχε την υψηλότερη συνεισφορά (αύξηση 54,4% ή €2.076,8 εκατ.) και ακολούθησαν οι κατηγορίες των πλοίων (81,7% ή €1.062,1) και των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (6,3% ή €1.030,8 εκατ.).

Τέλος, για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε (μείωση του ισοζυγίου) σε ετήσια βάση κατά €1.988,3 εκατ. με τις μεταβολές στα επί μέρους ισοζύγια να έχουν ως εξής: πλοία -€1.077,5 εκατ., πετρελαιοειδή – €584,6 εκατ. και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων -€326,2 εκατ.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας για τις εμπορευματικές συναλλαγές της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο 2017 (και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017) θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίδραση του εξωτερικού τομέα στον ονομαστικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2017 αναμένεται να είναι
θετική.

Το εν λόγω συμπέρασμα εξάγεται βάσει των παρακάτω στοιχείων:

1ον το ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 88,3 εκατ. το 2017 Q2 (στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών, ΕΛΣΤΑΤ) και 2ον το ισοζύγιο υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 120,6 εκατ. στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2017 (στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών, Τράπεζα της Ελλάδος).

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,7% τον Ιούνιο 2017 από 6,4% τον Μάιο 2017. Σε όρους μηνιαίας μεταβολής συρρικνώθηκε κατά -0,8% έπειτα από αύξηση 0,7% τον προηγούμενο μήνα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...