Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Η απόκτηση τών άρετών


από τό Μέγα Γεροντικόν

Είπε ό αββάς Ιωάννης ο Κολοβός…

«Εγώ θά ’θελα νά μετέχει ὁ άνθρωπος σ ’ όλες τίς άρετές.

Γι ’ αυτό κάθε μέρα, μόλις σηκωθείς τό πρωΐ, βάζε άρχή σέ κάθε άρετή καί εντολή τοϋ Θεοϋ· καί νά συνοδεύεται αυτή ή άρχή μέ τήν πιό μεγάλη υπομονή, μέ φόβο καί μακροθυμία, μέ άγάπη στόν Θεό καί μέ πολλή προθυμία ψυχής καί σώματος, μέ πολλή ταπείνωση, υπομένοντας τή θλίψη τής καρδιάς καί τήν επαγρύπνηση, μέ πολλή προσευχή καί ικεσίες μέ άναστεναγμούς, μέ καθαρότητα γλώσσας καί επιτήρηση ματιών.«Οταν σέ περιφρονοϋν νά μήν οργίζεσαι, νά διατηρείς τήν ειρήνη σου καί νά μήν άνταποδίδεις κακό στό κακό, νά μήν προσέχεις τά σφάλματα τών άλλων.

Μή θεωρείς τόν εαυτό σου πώς είσαι κάτι, άλλά νά τόν έχεις χαμηλότερα άπό ολα τά δημιουργήματα.

Νά άποχωρίζεσαι άπό τά υλικά καί άπό κάθε τι πού έχει σχέση μέ τή σάρκα, μέ σταυρό καί άγώνα, μέ πτωχεία πνεύματος, μέ ολόψυχη διάθεση καί άσκηση πνευματική, μέ νηστεία, μετάνοια καί δάκρυα, μέσα στήν προσπάθεια τοϋ πολέμου, μέ διάκριση καί αγνότητα ψυχής, μετέχοντας σέ κάθε άγνή ενέργεια, κάνοντας τό εργόχειρό σου μέ ήσυχία, μέ τίς νυκτερινές άγρυπνίες, μέ πείνα καί δίψα, μέ ψύχος καί γυμνότητα, μέσα σέ κόπους, σκεπάζοντας τόν τάφο σου σάν νά έχεις ήδη πεθάνει, ώστε νά νομίζεις οτι ο θάνατος είναι κοντά σου καθημερινά».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ο ΠΟΙΜΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΤΟΣ ΟΗ’ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 – ΑΡΙΘ. 2 – 3

Εἰκόνα ἀπὸ: liveinternet.ru
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...