Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Η εγκύκλιος για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια, Φορείς, Κλάδοι, Τομείς και Λογαριασμοί.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Α.Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) ΜΙΣΘΩΤΟΙ (Ιδιωτικού τομέα)
Β.Οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π.(Ν.915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί.
Γ.Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.


2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. β', του άρθρου 38, του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :
«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51:
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.».
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
 
Συνεπώς, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής : 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΥΝΟΛΟ
6,67% από 1/1/201713,33% από 1/1/201720,00% από 1/1/2017


 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 (185/Α730-9-16) ορίζεται ότι :
«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.».
Κατά συνέπεια, και για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ2,15%4,30%6,45%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ0,40%0,25%0,65%
ΣΥΝΟΛΟ2,55%4,55%7,10%

4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του ν.4387/2016 ορίζεται ότι :
«1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».
Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων , ως ακολούθως :
 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΥΝΟΛΟ
3,5 % Από 1/1/2017 Μέχρι 31/5/20193,5 % Από 1/1/2017 Μέχρι 31/5/20197% Από 1/1/2017 Μέχρι 31/5/2019
3,25 % Από 1/6/2019 Μέχρι 31/5/20223,25 % Από 1/6/2019 Μέχρι 31/5/20226,5% Από 1/6/2019 Μέχρι 31/5/2022


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.
Ως γνωστόν, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).
Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν :
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΑ
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ1,83%3,17%5%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.0,10%0,36%0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε.0%0,15%0,15%
ΣΥΝΟΛΟ1,93%3,68%5,61%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)1%0%1%
Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)0,35%0%0,35%
ΣΥΝΟΛΟ3,28%3,68%6,96%


6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/61 (Φ.Ε.Κ. 119/Α /1961) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 (Φ.Ε.Κ. 147/Α71960) - (Εγκ.158/61 τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).
Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες (Εγκ. 205/61 τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).
 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΥΝΟΛΟ
0% Από 1/1/20171 % Από 1/1/20171 % Από 1/1/2017

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 β του άρθρου 35 του ν
4387/2016, όπως ισχύουν, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως ακολούθως :
 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΥΝΟΛΟ
4 % Από 1/1/20170% Από 1/1/20174 % Από 1/1/2017

9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).
Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής :
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική περιγραφή: « Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και
► Κωδικός Ειδικότητας «000450» με λεκτική περιγραφή : «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π ) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80 - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «045» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων :
 
ΚΑΔ
ΚΩΔ. ΕΙΔ.
Κ.Π.Κ.
ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
0700
000450
045
20,00%
25,06%
45,06%

Ενώ σε περίπτωση απασχόλησης σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο ίδιος Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» και αντίστοιχα ► Κωδικός Ειδικότητας «000455» με λεκτική περιγραφή : «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π ) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - με επαγγελματικό κίνδυνο» συνδυασμός που αποδίδει για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «046» με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με τον ακόλουθο επιμερισμό των ασφαλίστρων :
 
ΚΑΔ
ΚΩΔ. ΕΙΔ.
Κ.Π.Κ.
ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
0700
000455
046
20,00%
26,06%
46,06%

Στο πεδίο : Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.
Στο πεδίο : Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:
01 - Τακτικές Αποδοχές 14 - Λοιπές Αποδοχές
9 - Αναδρομικές Αποδοχές 11 - Υπερωρίες
08 - Αποδοχές Ασθενείας
3 - Δώρο Χριστουγέννων 05 - Επίδομα Αδείας
4 - Δώρο Πάσχα
10 - Bonus
Επιπλέον, η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 (Α'88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ.  ΚΥΑ23411/2131/2011(Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται - ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5-9- 2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).
Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19-12-2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε) (σχετ. Γ.Ε Ε40/907/2015, Ε40/535/2015 & Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΙΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ6,67%13,33%20,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)2,15%4,30%6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ0,40%0,25%0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ1,83%3,17%5%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.0,10%0,36%0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε.0%0,15%0,15%
Ο.Ε.Κ.1%0%1%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) - ΟΕΕΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ0,35%0%0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. τομέας επικουρικής  ασφαλισησ μηχανικων & εργοληπτων δημοσιων εργων3,50%3,50%7%
ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.- τομεας μηχανικων & εργοληπτων δημοσιων εργων4%0%4%
ΣΥΝΟΛΟ20%25,06%45,06%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 
ΚΛΑΔΟΙΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ6,67%13,33%20,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)2,15%4,30%6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ0,40%0,25%0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ1,83%3,17%5%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.0,10%0,36%0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε.0%0,15%0,15%
Ο.Ε.Κ.1%0%1%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) - ΟΕΕΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ0,35%0%0,35%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ0%1%1%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α. τομέας επικουρικής  ασφαλισησ μηχανικων & εργοληπτων δημοσιων εργων3,50%3,50%7%
ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.- τομεας μηχανικων & εργοληπτων δημοσιων εργων4%0%4%
ΣΥΝΟΛΟ20%26,06%46,06% https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33627

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

skaleadis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...